Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Archive for Νοέμβριος 2012

http://parpen.blogspot.gr/2012/10/blog-post_23.html

Η «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» (95% καναδική Eldorado Gold S.A. και 5% ΑΚΤΩΡ) σχεδιάζει, και έχει αρχίσει να υλοποιεί, ένα τεραστίων διαστάσεων μεταλλευτικό έργο στη Χαλκιδική. Οι εξορυκτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες χωροθετούνται σε δασική έκταση 264.000 στρεμμάτων. Ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, σύλλογοι και κινήματα πολιτών τεκμηριώνουν τους κινδύνους και αντιδρούν στην «επένδυση», που όπως φαίνεται αποφέρει κέρδη μόνο για την εταιρεία.
Πολιτική διάσταση
Το Δεκέμβρη του 2003, το ενεργητικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας της TVX HELLAS A.E., μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο έναντι 11 εκ. ευρώ και την ίδια μέρα πωλείται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε με το ίδιο αντίτιμο [19]. Η σύμβαση παραχώρησης απαλλάσσει την εταιρεία από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης ή άλλο φόρο και την αμνηστεύει προκαταβολικά για οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις από τη λειτουργία των μεταλλείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ότι οι όροι της σύμβασης συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρείας ύψους 15.3 εκ. ευρώ [20] και το Ελληνικό Δημόσιο, προσφεύγει άμεσα [21] ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Η εκδίκαση της προσφυγής εκκρεμεί μέχρι σήμερα. Το Μάρτη του 2012 παραχωρείται κατά χρήση και κατά κυριότητα δημόσιο δάσος, συνολικής έκτασης 4.100 στρεμμάτων, στην εταιρεία για την υλοποίηση των μεταλλευτικών της έργων. Ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά κοινωνικού πλεονάσματος από το Δημόσιο προς την επιχείρηση [14]
Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το «επενδυτικό» σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε περιλαμβάνει το υφιστάμενο μεταλλείο στις «Μαύρες Πέτρες», δημιουργία μεταλλείου επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης στις «Σκουριές», υπόγειο μεταλλείο στην «Ολυμπιάδα», στοά μεταφοράς μεταλλεύματος (Ολυμπιάδα – Μαντέμ Λάκκο), μεταλλουργία Χαλκού-Χρυσού, εργοστάσιο παραγωγής θειικού οξέως (1000 t/d), τέσσερα τέλματα αποβλήτων, βιομηχανικό λιμάνι, δεξαμενές αποθήκευσης και 14 περιοχές δυνητικής εξόρυξης [18].
Συνοπτικά οι φάσεις των έργων [18]:
·         Αποψίλωση δασικής βλάστησης έκτασης μεγαλύτερης των 2.500 στρεμμάτων
·         Κρατήρα επιφανειακής εξόρυξης (open pit), με αρχικά εκτιμώμενη διάμετρο 705 m και βάθος 220 m
·         Φράγματα, κτηριακές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
·         Όρυξη εννέα γεωτρήσεων αποστράγγισης περιμετρικά του κρατήρα στις Σκουριές σε βάθος μέχρι και 750 m (140 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας)
·         Επιφανειακή εξόρυξη μεταλλεύματος 24.000 τόνων ημερησίως, με εκσκαφή και ανατίναξη (ημερησία χρήση 6 τόνων εκρηκτικών)
·         Μεταφορά – πρόθραυση – απόθεση μεταλλεύματος σε στεγασμένη πλατεία αποθηκευτικής ικανότητας 80.000 τόνων
·         Λειοτρίβηση – χημική επεξεργασία (εμπλουτισμός).
·         Μεταφορά α) του τελικού προϊόντος, που αποτελεί μόλις το 1,97 % του μεταλλεύματος, στο εργοστάσιο μεταλλουργίας και β) των αποβλήτων εμπλουτισμού, που αποτελούν το 98,03% του μεταλλεύματος, στα φράγματα / τέλματα.
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Σύμφωνα με ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς, η κατατεθείσα από την εταιρεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων. Καταγγέλλουν ελλείψεις στην τεκμηρίωση [1, 5, 7], ελλιπή επιστημονικά δεδομένα και προβληματικές μεθοδολογίες [1, 5, 7, 14, 16, 17] , παρεκκλίσεις από τις διαδικασίες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή [1] και παρερμηνεία θεσμοθετημένων ορίων ρύπων [5].
Για παράδειγμα η μέθοδος ακαριαίας τήξης (flash smelting) που προτείνεται α) δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ σε βιομηχανική κλίμακα για παραγωγή καθαρού χρυσού [16, 17] και β) δε δίνει καθαρό χρυσό αλλά μίγματα με χαλκό, μόλυβδο και σίδηρο για τα οποία δεν αναφέρεται μέθοδος διαχωρισμού [3, 10], όπου πιθανότατα θα εφαρμοστεί τελικά η μέθοδος της κυάνωσης [18]. Επίσης τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της επιφανειακής εκμετάλλευσης (βάθος, διάμετρος open pit) εξαρτώνται αποκλειστικά από την τιμή του χρυσού. Με αναθεώρηση των τιμών, η αναμενόμενη έκταση επιφανειακής επέμβασης πολλαπλασιάζεται οπότε ανατρέπεται όλος ο σχεδιασμός της ΜΠΕ περί γεωμετρίας της επέμβασης και χημείας όλων των αποθέσεων [17]
Τον Ιούλιο του 2011 το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων [22], μετά από μια σκανδαλωδώς προσχηματική δημόσια διαβούλευση [1].
Οικονομική διάσταση
Έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στον κόσμο[25] παρατηρεί ότι χώρες οι οποίες εξάγουν πρώτες ύλες, όπως μεταλλεύματα, αναπτύσσονται με χαμηλότερους ρυθμούς και αποκλίνουν από τις ανεπτυγμένες οικονομίες.
Θεωρητικά όμως η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι αειφορική – εφόσον δεν αλλάζει το χαρακτήρα της περιοχής [3,12] – και αναπτυξιακή αν γίνεται συνολικά προς το συμφέρον της κοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ύπαρξη αξιόπιστων ελεγκτικών μηχανισμών και υπερίσχυση διαχρονικά του οφέλους επί των αρνητικών επιπτώσεων. Τίποτα απ’ αυτά δε διασφαλίζεται από το «επενδυτικό» σχέδιο της εταιρείας [3, 8]. Αντίθετα εκτιμάται ότι πρόκειται για οριστικό και αμετάκλητο αφανισμό σημαντικού φυσικού κεφαλαίου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο [11] και για βίαιη αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της περιοχής [1]. Οι θετικές οικονομικές εξωτερικότητες είναι ανύπαρκτες ενώ οι αρνητικές θα έχουν επίδραση στις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες αρκετά χρόνια μετά το τέλος της λειτουργίας του μεταλλείου [14].
Η ΜΠΕ στοχεύοντας στην εκτίμηση της κοινωνικής ωφέλειας από τη λειτουργία της εταιρίας χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[26] που όμως αναπτύχθηκε για δημόσιες επενδύσεις στις οποίες σημαντικό μέρος των οικονομικών επιδράσεων δεν υπόκεινται στην αγορά και συνεπώς δεν μπορούν να αποτιμηθούν σε τιμές αγοράς. Αυτό δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη ιδιωτική επένδυση και παραμένει ερωτηματικό γιατί υπολογίστηκε η επίδραση στην κοινωνική ωφέλεια με σκιώδεις τιμές και όχι μέσω αγοραίων τιμών[14].
Στον αντίποδα του επιχειρήματος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας βρίσκονται οι ανταγωνιστικές, με τη μεταλλευτική, οικονομικές δραστηριότητες.
Τουρισμός: Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ της Β.Α. Χαλκιδικής εκτιμάται στο 15-20% [4]. Η μεταλλευτική δραστηριότητα θα φέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στην τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής, θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών και δε θα αναπληρώσει τα σταθερά πολλαπλασιαστικά οφέλη της υφιστάμενης και μέλλουσας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής [4]
Αγροτικός τομέας: H Χαλκιδική παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα. Υπάρχουν 108.900 στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων και 276.000 στρέμματα βοσκότοποι [2], 814 μελισσοκόμοι και 152.385 κυψέλες (9,7% του συνόλου της χώρας) [2], βιοκαλλιέργειες, αλιευτική δραστηριότητα και υδατοκαλλιέργειες. Σημαντικά συνεισφέρουν στην οικονομία της περιοχής και η υλοτομία ξύλων, οι δασικοί καρποί, τα θηράματα και τα αρωματικά φυτά και βότανα [11]. Όλες αυτές οι δραστηριότητες κινδυνεύουν από την αποψίλωση του δάσους του Κακκάβου, την αποξήρανση του υδροφορέα, τη σκόνη η οποία παρεμποδίζει τις ζωτικές λειτουργίες των φυτών, τις όξινες απορροές, βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων στην τροφική αλυσίδα [2, 13].
Το σκέλος της κοινωνικής ευημερίας στην περίπτωση των μεταλλείων χρυσού είναι πρακτικά μηδενικό [14]. Σύμφωνα με το Μεταλλευτικό Κώδικα, χαρακτηρισμένη μεταλλευτική περιοχή συνεπάγεται απαγόρευση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας που παρεμποδίζει τη μεταλλεία, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εκτάσεων, πλήρη κατοχή του μεταλλευτικού περιεχομένου από την εταιρεία και μηδενικά κέρδη για το Δημόσιο [10, 16], ενώ παύει να ισχύει κάθε καθεστώς προστασίας για περιοχές χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες από εθνικές και διεθνείς συμβάσεις.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Υδατικοί πόροι. Το όρος Κάκκαβος υδροδοτεί ολόκληρη την προ του Άθω περιοχή [10, 17], και η σχεδιαζόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα θα πλήξει άμεσα και ανεπανόρθωτα τους υδατικούς πόρους της περιοχής. Η ΜΠΕ δεν πληροί κανέναν από τους σκοπούς της οδηγίας πλαίσιο 60/2000/ΕΚ – «Θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης της πολιτικής των υδάτων» η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3199/2003 [15]
Η σημερινή απορροή των μεταλλείων ανέρχεται σε 350 m3/h, παροχή που αντιστοιχεί στις ανάγκες 40.000 κατοίκων, ενώ η μελλοντική άντληση μόνο στις Σκουριές εκτιμάται ότι θα ανέρθει στα 480 m3/h και είναι πιθανότατα υποτιμημένη [3]. Η άντληση νερού θα φτάσει στην Ολυμπιάδα μέχρι τη στάθμη -663 m, γεγονός που θα προκαλέσει φαινόμενα υφαλμύρισης του παράκτιου υδροφορέα [3, 15]. Το σχέδιο επαναδιοχέτευσης του αντλούμενου νερού στον υδροφορέα και η επανατοποθέτηση του εξορυσσόμενου υλικού ως λιθογόμωση σε καθεστώς αποστράγγισης [10], θα επιφέρουν μόνιμη ρύπανση των υπογείων υδάτων από διηθήσεις ρύπων [2, 3, 7, 10, 12, 15].
Ατμόσφαιρα. Οι εκτιμήσεις της ΜΠΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση παραβιάζουν τα θεσμοθετημένα όρια για αέριους και σωματιδιακούς ρύπους [3]. Μόνο στις Σκουριές υπολογίζεται εκπομπή αιωρουμένων σωματιδίων που ανέρχεται στους 430 t/y PM10, με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, ιδιαίτερα αρσενικού [3] ενώ η παραγωγή σκόνης μεταλλεύματος ανέρχεται συνολικά σε 4.324 t/h [18] με μεγάλες συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων βαρέων μετάλλων όπως αντιμονίου, αρσενικού, βαρίου, καδμίου, χρωμίου, χαλκού, σιδήρου, μαγγανίου, νικελίου, μολύβδου, υδραργύρου, ψευδαργύρου, κ.ά. [2]. Η εκπομπή μονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων, διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 και ΡΜ2,5 , συμποσούνται σε 715 t/y τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας και σε πάνω από 950 t/y τα επόμενα [2, 16]. Προβλέπεται ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι θα μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις [5]
Έδαφος. Το έδαφος θεωρείται μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Σχεδόν σε όλες τις χώρες που λειτουργούν ή λειτουργούσαν μεταλλεία χρυσού, τα εδάφη που γειτνιάζουν με μεταλλεία ή βρίσκονται ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από αυτά, παραμένουν ρυπασμένα με βαρέα μέταλλα αρκετές 10ετίες – ή και 100ετίες – μετά τη διακοπή λειτουργίας των μεταλλείων [13]. Η μείωση του pH του εδάφους λόγω όξινων απορροών και η αυξημένη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα καθιστούν το έδαφος ακατάλληλο για οργανισμούς και ως υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών [2, 13]. Η μεταλλευτική δραστηριότητα θα επιφέρει ξήρανση του επιφανειακού εδάφους σε ακτίνα χιλιομέτρων από το επιφανειακό όρυγμα [2, 13] και έντονες εδαφικές διαβρώσεις με επακόλουθο την επιδείνωση πλημμυρικών επεισοδίων [13, 15].
Οικοσυστήματα. Η σχεδιαζόμενη επέμβαση χαρακτηρίζεται ως βίαια και θα αλλάξει ανεπανόρθωτα τόσο το τοπίο όσο και τις οικοσυστημικές λειτουργίες [3, 9, 17]. Η περιοχή επέμβασης καλύπτει 264.000 στρέμματα[18] με 90% δασοκάλυψη. Μεγάλο μέρος της ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές, με αρχέγονα δάση και πλούσια χλωρίδα και πανίδα με σπάνια, κινδυνεύοντα και αυστηρά προστατευόμενα από διεθνείς συμβάσεις είδη [2, 3, 11]. Η βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων σε διάφορα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, τα παραγόμενα αγροτο-κτηνοτροφικά προϊόντα και τελικά για την ανθρώπινη υγεία [2, 3, 12, 13]. Η αποψίλωση του δάσους και η αποστράγγιση του υδροφορέα αποτελεί απειλή και για οικοσυστήματα που βρίσκονται σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από την περιοχή επέμβασης [16]. Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με μεταλλευτικούς ρύπους καθώς και η κατασκευή και λειτουργία μεγάλης κλίμακας βιομηχανικού λιμένα θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των θαλασσίων υδάτων τόσο ως φυσικό ενδιαίτημα θαλασσίων οργανισμών όσο και ως νερών κολύμβησης [3].
Μεταλλευτικά Απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα εξόρυξης υπερβαίνουν τα 182 εκατομμύρια κυβικά [18]. Η ιλύς σκοροδίτη-γύψου αποτελεί το 70% των στερεών αποβλήτων και είναι επικίνδυνη λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε αρσενικό, ενώ αμφισβητείται η σταθερότητα του κρυσταλλικού σκοροδίτη στις συνθήκες συναπόθεσής του με άλλα στερεά απόβλητα [3, 8]. Για την απομάκρυνση του αρσενικού από το βιομηχανικό νερό της μεταλλουργίας και την σταθεροποίησή του υπό μορφή κρυσταλλικού σκοροδίτη για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεσή του, εφαρμόζεται μια μέθοδος η οποία αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του ΕΜΠ στο πλαίσιο σχεδιασμού της παρούσας επένδυσης”. Πρόκειται δηλαδή για μια εντελώς νέα μέθοδο που ενώ δεν έχει εφαρμοσθεί ούτε πιλοτικά, θα εφαρμοστεί στη μονάδα του Μαντέμ Λάκκο όπου θα καίγονται την ημέρα 120 τόνοι αρσενικού[1].
Ανθρώπινη υγεία. Η μεταλλευτική δραστηριότητα ενέχει σοβαρότατους κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Εργαζόμενοι σε μεταλλεία χρυσού έχουν μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης, εμφανίζουν συχνότερα καρκίνο της τραχείας και βρόγχων, πνεύμονα, στομάχου και ήπατος, πνευμονική φυματίωση, πυριτίαση, νοσήματα υπεζωκότας, ελονοσία, δάγκειο πυρετό, απώλεια ακοής, αυξημένο επιπολασμό βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων, νοσήματα του αίματος, δέρματος και μυοσκελετικού συστήματος [6]. Η παρουσία βαρέων μετάλλων, έστω και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, προκαλεί, αναιμία, υπέρταση, διαταραχές στο παιδικό νευρικό σύστημα, διατάραξη λειτουργίας αναπνευστικού συστήματος, νεφρικές βλάβες, οξείες και χρόνιες δηλητηριάσεις, γαστρεντερίτιδα, νεφρίτιδα, ηπατικές βλάβες, καρκίνος, ηπατίτιδα, ηπατική κίρρωση, ίκτερος [2, 6]
Κοινωνικές επιπτώσεις
Οι επιπτώσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις τοπικές κοινωνίες μπορούν να είναι καταστροφικές. Κάποιες από τις σημαντικότερες είναι η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, η εσωτερική μετανάστευση λόγω απώλειας ή υποβάθμισης οικονομικών δραστηριοτήτων, έντονη ανισότητα εις βάρος των γυναικών που κατά κύριο λόγο πλήττονται από μια δραστηριότητα κατεξοχήν αντρική [23, 24].
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι πολυεθνικές εξορυκτικές εταιρείες, ακολουθούν συγκεκριμένες τακτικές με στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης (social lisence) [23]. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν συμμαχίες με φιλικά προσκείμενες σε αυτές τοπικές αρχές και ομάδες ανθρώπων που δεν εκπροσωπούν κανέναν αλλά χειραγωγούνται εύκολα, δημιουργώντας σταδιακά ρήξη του κοινωνικού ιστού ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτούν αντισταθμιστικά κοινωνικά έργα. Δίνουν στις υποβαλλόμενες αιτήσεις για εργασία ισχύ δημοψηφίσματος και αγοράζουν στρατηγικής σημασίας γη. Παρακολουθούν και τρομοκρατούν πολίτες και ομάδες που αντιδρούν, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες με τους αντιδρώντες ώστε να τους εξαντλήσουν οικονομικά. Καλλιεργούν αίσθηση τετελεσμένων γεγονότων με σκοπό να υποβάλλουν το αίσθημα της απόλυτης αδυναμίας στις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, συχνά χρησιμοποιούν ιδιωτική ασφάλεια, παραστρατιωτικές οργανώσεις και κρατικές δυνάμεις καταστολής, εκβιασμούς, τρομοκρατία και βιαιοπραγίες [23]. Αναγνωρίζουμε τις τακτικές αυτές στη στρατηγική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Β.Α. Χαλκιδική.

 

Αναφορές
[1] ΤΕΕ – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Αρ. πρωτ.. 3748/13.4.2011). Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» Α.Ε.
[2] Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. (Αρ. πρωτ.. 692/22-6-2012). Πόρισμα της επιτροπής μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ
[3] Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2011). Εισήγηση της επιτροπής για τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη βόρεια Χαλκιδική
[4] Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι Θεσ/κης. (2012). Οι επιδράσεις στην τουριστική φυσιογνωμία της Β.Α. Χαλκιδικής από την προοπτική λειτουργίας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων χρυσού
[5] Μελάς Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Α.Π.Θ . Παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι οποίες παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»
[6] Μπένος Αλέξης, Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ (). Οι επιπτώσεις στην υγεία από τις εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας όπως κυρίως αυτές της εξόρυξης χρυσού.
[7] Καραμούζης Διαμαντής, Καθηγητής Υδρογεωλογίας, Α.Π.Θ (2011). Περί πολιτικής των επενδύσεων και επιπτώσεων στα νερά της Χαλκιδικής
[8] Γιαννακουδάκης Ανδρέας, Αν. Καθηγητής Χημείας, Α.Π.Θ (2011). Ασυμβίβαστες οικονομικές δραστηριότητες.
[9] Δ/νση Δασών Χαλκιδικής (203/10.06.2011). Γνωμοδότηση για τα έργα α) Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο νομό Χαλκιδικής
[10] Τριανταφυλλίδης Γ. Λέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (2012). Εμφανίσεις χρυσού στη Β. Ελλάδα και παραγωγή του με εκχύλιση των πετρωμάτων: Η τύχη των «εναλλάξιμων μετάλλων» για το νερό στα οικοσυστήματα.
[11] Ζάγκας Δ.Θ. Αν. Καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2011). Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. μεταλλευτικών – μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική.
[12] Ζάγκας Δ.Θ. Αν. Καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (2010). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου «ανάπτυξης» των μεταλλείων Κασσάνδρας στην περιοχή Μ. Παναγίας Χαλκιδικής
 [13] Παναγιωτόπουλος Κ.. Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. (2012). Μεταλλευτική δραστηριότητα στη Β.Α. Χαλκιδική: Δυσμενείς επιπτώσεις σε εδάφη, καλλιεργούμενα φυτά, γεωργία και κτηνοτροφία.
[14] Βαρσακέλης Ν., Αν. Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής Σχολής Α.Π.Θ. (2012). Σχόλια στο Οικονομικό μέρος της Μ.Π.Ε της «Ελληνικός Χρυσός»
[15] Θεοδοσίου Ν.. Επικ. Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. (2012). Παρατηρήσεις που αφορούν στις επιπτώσεις της προτεινόμενης δραστηριότητας «Εκμετάλλευση κοιτασμάτων μεταλλείων Κασσάνδρας» στα υδατικά συστήματα της περιοχής.
[16] Δημητριάδης Σ.. Ομ. Καθηγητής Τμήμα Γεωλογίας Σχολής Α.Π.Θ. (2011). Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική
[17] Τριανταφυλλίδης Γ.. . Λέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (2012). Κριτική των προτεινόμενων μεθόδων εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων Ολυμπιάδας – Σκουριών στη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και στην Κ.Υ.Α οικ. 201745 της 26/07/2011
[18] Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. – ENVECO Α.Ε.. (2010). Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ» στο Νομό Χαλκιδικής
[19] Ν 3220/2004, ΦΕΚ 15Α/28.01.2004
[20] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΙΡ/11/216
[21] Υπ’αριθ. Τ-233/11 προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
[22] Κ.Υ.Α αρ.πρ. οικ. 201745/26.07.2011
[23] Carlos Zorrilla (2009). Protecting your community against mining companies and other extractive organizers.
[24] Sweeting, A.R. & Clark, A.P. (2000) Lightening the Lode: A guide to responsible large-scale mining. Conservation International
[25] United Nations (2006) World Economic and Social Survey
[26] European Commission (2008). Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects
Advertisement

Read Full Post »

Read Full Post »

 

Χαράλαμπος Ν. Λαζαρίδης,
Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

Φίλες και φίλοι, ενεργοί πολίτες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Β. Ελλάδας,
Εκ μέρους των συντονιστικών επιτροπών και όλων των φορέων που συν-διοργάνωσαν τη σημερινή μεγαλειώδη πορεία διαμαρτυρίας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενεργό συμμετοχή σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στους νέους μας για τη δυναμική τους παρουσία και την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν μέχρι τέλους το δίκιο του αγώνα μας.
Όλοι μαζί οφείλουμε να στείλουμε κάποια σημαντικά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις:

Στους πολιτικούς υπεύθυνους του σκανδάλου των μεταλλείων χρυσού δηλώνουμε ότι κάνανε μεγάλο λάθος όταν σχεδίασαν την καταστροφή της Χαλκιδικής, του Κιλκίς, της Ροδόπης, του Έβρου και την βάπτισαν «ανάπτυξη»
Κάνανε τραγικό λάθος όταν διέγραψαν την ιστορία και τον πολιτισμό της ΒΑ Χαλκιδικής και αποφάσισαν να την χαρακτηρίσουν «μεταλλευτική περιοχή», επιτρέποντας έντονα ρυπογόνες δραστηριότητες (ανοιχτή εξόρυξη, εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, τέλματα δηλητηριασμένων αποβλήτων), δίπλα στη γενέτειρα του Αριστοτέλη, μπροστά στην πύλη εισόδου στο Άγιον Όρος, την παγκόσμια κιβωτό της Ορθοδοξίας.
Κάνανε τεράστιο λάθος όταν αγνόησαν το λαό της Χαλκιδικής και των άλλων περιοχών και του στέρησαν το δικαίωμα ανοιχτής διαβούλευσης και συναπόφασης για την πορεία και το μέλλον του τόπου τους.
Γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει άνωθεν «σχέδια ανάπτυξης» μιας τοπικής κοινωνίας, αφού έτσι παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η δημοκρατία και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των τοπικών κοινωνιών. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί της δυνάμεις καταστολής (τα ΜΑΤ) ενάντια σε ειρηνικά διαμαρτυρόμενους πολίτες, όταν θέλουν να επισκεφθούν το βουνό τους για να δουν με τα μάτια τους την καταστροφή που γίνεται.
Πρόδωσαν τον Ελληνικό λαό όταν παραβίασαν το Σύνταγμα και επέτρεψαν την καταστροφή μιας προικισμένης περιοχής, απαλλάσσοντας με νόμο τους επίδοξους χρυσοθήρες από κάθε ευθύνη αποκατάστασης του κατεστραμμένου τοπίου.

Στους τοπικούς άρχοντες δηλώνουμε ότι κάνουν τραγικό λάθος να συνοδοιπορούν με τους επίδοξους χρυσοθήρες ενάντια στην τοπική κοινωνία την οποία ορκίστηκαν να υπηρετήσουν. Αν έχουν την παραμικρή αμφιβολία ότι διερράγη η σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό της περιοχής, ας τολμήσουν να διεξάγουν δημοψήφισμα. Τότε θα καταλάβουν ότι έχασαν προ πολλού τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στηρίζονται από μια μικρή μειοψηφία την οποία μόνον εκπροσωπούν. Αν είχαν στοιχειώδη δημοκρατική ευαισθησία, θα έπρεπε άμεσα να παραιτηθούν για να δώσουν τη δυνατότητα εκλογής μιας νέας διοίκησης, που θα αγωνισθεί μαζί με τους πολίτες και τους φορείς του τόπου για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Στην «εταιρεία» δηλώνουμε ότι σύντομα θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θησαυρός», γιατί Καναδοί όντες (στην πλειοψηφία) δεν γνωρίζουν καλά Ελληνική ιστορία, ούτε φυσικά και πώς αγωνίζεται ο Ελληνικός λαός δίπλα στο δικό του ΟΧΙ.

Τους απελπισμένους άνεργους της περιοχής καλούμε να αναλογιστούν το τεράστιο, το απαγορευτικό κόστος της θέσης εργασίας που τους υπόσχονται, καθώς η περιβαλλοντική καταστροφή στην οποία θα συμμετέχουν θα οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων υφιστάμενων θέσεων εργασίας στον τουρισμό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την αλιεία, και κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δική τους θέση δουλειάς θα στείλει στην ανεργία χιλιάδες συμπατριώτες τους! Όταν η πανέμορφη Χαλκιδική μετατραπεί σε να απέραντο ανοιχτό μεταλλείο με διάσπαρτες δεξαμενές και φράγματα δηλητηριασμένων αποβλήτων, τότε θα καταλάβουν ότι κατέστρεψαν το σπίτι τους και πρέπει να βρουν καινούργιο σπίτι, να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή. Θα ήταν ενδιαφέρον πράγματι να σκεφτούν και να μας πουν αν θα δεχόταν να εργαστούν με αμοιβή στην κατεδάφιση του σπιτιού τους, γιατί αυτό ουσιαστικά θα κληθούν να κάνουν.

Στους πολίτες της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Β. Ελλάδας επισημαίνουμε ότι η καταστροφή της Χαλκιδικής και των άλλων περιοχών με χρυσό δεν αφορά μόνον τις περιοχές αυτές, μας αφορά όλους. Γιατί ακόμα κι αν κλείσουμε τα μάτια στην τοπική καταστροφή, η σκόνη με τα βαρέα μέταλλα και η όξινη βροχή δεν έχουν σύνορα. Θα ταξιδέψουν με τον άνεμο και θα πέσουν χωρίς διάκριση «επί δικαίους και αδίκους». Η Σαχάρα απέχει από τη Θεσσαλονίκη 1.100 χλμ, ενώ η Χαλκιδική απέχει 60 χλμ και το Κιλκίς 40 χλμ. «Θεσσαλονίκη ξύπνα, στη σκόνη θα πνιγείς, από τα μεταλλεία Κιλκίς – Χαλκιδικής». Η μεταλλουργεία χρυσού απειλεί να μετατρέψει τη Β. Ελλάδα σε χαβούζα των Βαλκανίων. Αν δεν το καταλάβουμε και δεν παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, με πρώτο και καλύτερο το δικαίωμα στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα σε ένα υγιές και αειφόρο περιβάλλον, τότε θα είμαστε άξιοι της τραγικής μας μοίρας. Είναι καιρός να αλλάξουμε ριζικά τρόπο σκέψης και δράσης, να σταματήσουμε να είμαστε αδιάφοροι ιδιώτες για να γίνουμε επιτέλους ενεργοί πολίτες, που έχουν άποψη να καταθέσουν και ρόλο να παίξουν στα ζητήματα που τους αφορούν.
Γιατί τελικά ο κόσμος είμαστε όλοι εμείς. Και ποτέ «δεν θα βγεί ο κόσμος στο δρόμο», αν δεν βγούμε πρώτα εμείς. Γιατί τελικά θα έχουμε αυτό που μας αξίζει και τίποτα περισσότερο. Η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ποτέ δε χαρίστηκαν! Παντού και πάντα κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες.

Φίλες και φίλοι,
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ζει μια πρωτοφανή για την ιστορία της κρίση. Μια κρίση λειτουργίας θεσμών και αξιών, που έχει βαθιά τις ρίζες της στην πνευματική απαξίωση των ηγετών της και το σταδιακό εκμαυλισμό πολιτών, ιδιωτών και κρατικών λειτουργών, σε ένα πελατειακό σύστημα διακυβέρνησης.
Η Ελληνική κρίση είναι κατ’ εξοχήν κρίση αξιών, είναι καθαρά πνευματική κρίση, αφού αυτοί που ορκίστηκαν να υπηρετήσουν τον Ελληνικό λαό, τον πρόδωσαν, τον εξαπάτησαν, τον οδήγησαν στην οικονομική εξαθλίωση, στην καταρράκωση της αξιοπρέπειάς του, τα αδιέξοδα και την απελπισία. Ξεδιάντροπα μας κοροϊδεύουν λέγοντας ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, αλλά αυτό δεν μπορεί να διορθώσει τη δυστυχία που ζούμε ούτε βέβαια να επαναφέρει τις ζωές των απελπισμένων που καθημερινά χάνονται.
Μέσα σ’ αυτό το βαθιά διεφθαρμένο πολιτικό περιβάλλον διαπράχθηκε ένα τεράστιο, ένα ασύλληπτου μεγέθους, πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο, που ταλανίζει την ιδιαίτερη πατρίδα μας, τη Χαλκιδική, και απειλεί με βιβλική καταστροφή ολόκληρη τη Β. Ελλάδα.

Μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή στα γεγονότα.

Δεκέμβριος 2003: Σκανδαλώδης παραχώρηση τεράστιας κρατικής περιουσίας σε ιδιωτικά συμφέροντα σε τιμή που βρίσκεται τουλάχιστον 200 φορές κάτω από την εκτιμώμενη αξία της. Η σύμβαση αφορά την εξόρυξη μεταλλευμάτων σε μια πανέμορφη ορεινή περιοχή της Β.Α. Χαλκιδικής με έκταση 317.000 στρεμ., όπου περιλαμβάνονται αρχέγονα δάση. Με νόμο η περιοχή χαρακτηρίζεται ως «μεταλλευτική» και απαγορεύεται η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας, αν παρεμποδίζεται η μεταλλεία!
Η παραχώρηση έγινε αυθαίρετα και επιλεκτικά, χωρίς ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα της χώρας μας, χωρίς δικαιώματα συμμετοχής του κράτους στα κέρδη της εξόρυξης, χωρίς υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις της εταιρείας να αποκαταστήσει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις προκύψουν στο περιβάλλον. Σε άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία, το κράτος εξασφάλισε ένα αξιοπρεπές μέρισμα 20% στον εξορυσσόμενο χρυσό. Εμείς τους τα χαρίζουμε.
Ενώ η αγοράστρια εταιρεία εξαγόρασε την κρατική περιουσία με μόλις 11 εκ. Ευρώ – 1400 φορές κάτω από την εκτιμώμενη αξία των μετάλλων που σκοπεύει να εξορύξει – η σημερινή χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας βρίσκεται στα 2,3 δισ. Ευρώ, με εκτιμώμενη αξία μετάλλων 15,5 δισ. Ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το τίμημα είναι εξαιρετικά χαμηλό και κάλεσε την Εταιρεία να πληρώσει πρόστιμο 15,34 εκ. Ευρώ στο Ελληνικό δημόσιο. Το καταπληκτικό και πρωτάκουστο: αντί να προσφύγει η Εταιρεία για άρση του προστίμου, προσέφυγε η ίδια η κυβέρνηση εναντίον της απόφασης αυτής. Τόσος πόνος για την Εταιρεία ή τόσο πολύ μας περίσσευαν τα 15,5 εκατ. Ευρώ;!
Μερικά χρόνια μετά, οι Ελληνικές κυβερνήσεις υπογράφουν αλλεπάλληλα μνημόνια οικονομικής υποδούλωσης του Ελληνικού λαού στους Ευρωπαίους «συνεταίρους». Από τη μια δωρίζουν εθνικό πλούτο δισ. Ευρώ και από την άλλη κόβουν οριζόντια μισθούς και συντάξεις, οδηγώντας τον Ελληνικό λαό στην απόλυτη εξαθλίωση και την απόγνωση.Αυτά που παλιότερα γινόταν σε τρίτες χώρες με δικτατορικά καθεστώτα, σήμερα συμβαίνουν στη χώρα μας, τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό.
Μακάρι όμως να μέναμε στο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο με τις όποιες συνέπειες για τον τόπο και το λαό μας. Τώρα που προχωρά η υλοποίηση των σχεδίων τους έρχονται τα χειρότερα.
Η περιοχή μας, προικισμένη με σπάνιες φυσικές ομορφιές, πλούσια ιστορία και πολιτισμική κληρονομιά, δεκαετίες εγκαταλελειμμένη χωρίς καμία προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης (τυχαίο; γιατί άραγε;), βιώνει τη σκληρή πραγματικότητα μιας αυξανόμενης ανεργίας που πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τους νέους μας. Θαυμάσια ευκαιρία για την «εταιρεία» και τους προστάτες της να υλοποιήσουν τα σατανικά σχέδιά τους. Υπόσχονται «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» της περιοχής με χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Προσλαμβάνουν απελπισμένους άνεργους κατοίκους της περιοχής και, αφού τους κάνουν «γενίτσαρους», τους ρίχνουν ενάντια στην τοπική κοινωνία, προκαλώντας σοβαρό ρήγμα στον κοινωνικό ιστό.
Τους έβαλαν να καταστρέψουν ένα πανέμορφο δάσος, τροφό και πάροχο πλείστων όσων αγαθών, για να μπορέσουν αύριο να το ξεκοιλιάσουν με τόνους εκρηκτικά, να αλέσουν εκατ. τόνους πολύτιμου εδάφους, που θα το επεξεργαστούν με θανατηφόρα κυανιούχα για να παραλάβουν λιγότερο από 1 γρ. χρυσού ανά τόνο εδάφους(υπολογίστε τα εκατομμύρια τόνους εδάφους για παραλαβή των προσδοκώμενων τόνων χρυσού). Η σκόνη με τα βαρέα μέταλλα θα καλύψει όλη την περιοχή, δένδρα, καλλιέργειες, ζώα, ανθρώπους, σπίτια, νερά και όταν φυσάνε δυνατοί άνεμοι θα μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις, σε ολόκληρη τη Χαλκιδική και τις γύρω πόλεις, με πρώτη και καλύτερη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Μιλώντας για νερά, οφείλουμε να επισημάνουμε το τεράστιο πρόβλημα της αναμενόμενης λειψυδρίας, διότι: Για να στεγνώσει το έδαφος και να αλεσθεί, πρέπει οπωσδήποτε να στραγγιστεί. Άρα μετά το ξεκοίλιασμα του βουνού, οι εργάτες – κάτοικοι των γύρω χωριών θα αναλάβουν να ανοίξουν βαθιά πηγάδια (κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας) γύρω από τον κρατήρα και να πετάξουν στη θάλασσα όλο το απόθεμα νερού του Κάκαβου και της οροσειράς, να πετάξουν δηλαδή το νερό τους και να πίνουν εμφιαλωμένο, αφού ό,τι νερό μείνει θα μολυνθεί από τα κυανιούχα, τα βαρέα μέταλλα και το βιτριόλι, άρα θα είναι ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, ακόμα και για πλύσιμο.
Και μετά; Δυστυχώς δεν υπάρχει μετά, αφού ο τόπος θα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει καμία μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαστικά θα σταματήσει, άρα οι υποσχόμενες θέσεις εργασίας δεν θα είναι πρόσθετες (νέες) θέσεις εργασίας, αλλά θα είναι προσωρινές θέσεις εκτέλεσης ενός καταστροφικού έργου σε βάρος της περιοχής, που θα ακυρώσουν σταδιακά αλλά σίγουραχιλιάδες υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Η περιοχή μετά από 10 χρόνια θα μοιάζει με μια νέα Χιροσίμα, και δεν θα έχει καμία δυνατότητα ανάκαμψης. Και οι κάτοικοι, όσοι θα έχουν μείνει, αναγκαστικά θα πρέπει να μετακομίσουν. Μιλάμε για «αναλώσιμο περιβάλλον», για αναλώσιμους τόπους διαβίωσης και για «αναλώσιμους ανθρώπους», αφού οι επιπτώσεις υγείας ειδικά στους εργαζόμενους αλλά και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής θα είναι δραματικές.Αν αυτό δεν είναι τρέλα, τι μπορεί να είναι;
Σε πρόσφατη συνέντευξή του (5.11.12) ο παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς είπε: «.θα αλλάξουν όλα, θα αλλάξουν ακόμα και οι άνθρωποι.». Με τα δικά του λόγια: “…γιατί νομίζω ότι θα είναι μεγάλη η καταστροφή. ‘Οχι μόνο το πεδίο θα αλλάξει, και η θάλασσα θα αλλάξει, θα γίνει καταστροφή τέλεια. Και οι άνθρωποι θα αλλάξουν. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει για λίγο χρυσό. Και επιπλέον ο χρυσός και τα λεφτά δεν θα πάνε στην Ελλάδα…» (http://thessalonikimesaapoeikones.blogspot.gr/)
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο της προδοσίας του Ελληνικού λαού, εξασφάλισε ακόμα και την αθώωση της Εταιρείας για την επερχόμενη, αδιαμφισβήτητη καταστροφή.
Στο νόμο 3220/2004 (ΦΕΚ15Α/28.1.2004) με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Μεταβίβασης αναφέρεται ρητά (σελ. 349) ότι:
«η αγοράστρια δεν έχει υποχρέωση και ευθύνη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εν γένει ή απορρέουσα από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, τον Κ.Μ.Λ.Ε., την Κ.Υ.Α. περιβαλλοντικών όρων, τις εγκρίσεις τεχνικών μελετών και τις λοιπές εν γένει διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις ή άδειες μετά από την αναστροφή της πώλησης σύμφωνα με το άθρο 4 της παρούσης»
Αν είναι δυνατόν! Να θεσμοθετεί το κράτος την άδεια καταστροφής του περιβάλλοντος, αντί να θεσμοθετεί αυστηρά την προστασία του, όπως ρητά ορίζει το Σύνταγμα.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες,
Ζούμε σε μια εποχή πολιτικού πρωτογονισμού!..
Αντί οι τοπικοί άρχοντες να μοχθούν για την ευημερία της περιοχής τους μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίλυση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας, συνεργούν στην πλήρη καταστροφή του τόπου τους και γίνονται οι ίδιοι τεράστιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Άραγε ποιους εκπροσωπούν και ποιους στ’ αλήθεια υπηρετούν;
Και τίθεται εκ των πραγμάτων το ερώτημα:
Όταν οι φύλακες μας προδίδουν, ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες;
Και επιπλέον, αν έστω και μια μερίδα της τοπικής κοινωνίας έχει τέτοια σύγχυση προσανατολισμού, ώστε όχι μόνο να επιτρέπει, αλλά να συμμετέχει στην καταστροφή του τόπου της, διερωτάται κανείς:
Ποιοι είμαστε τελικά και πού πάμε;
Είμαστε απόγονοι του Αριστοτέλη που αγωνίζονται για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης; Ή μήπως είμαστε «Ελληνόφωνοι απάτριδες των Νοτίων Βαλκανίων» (κατά Γιανναρά);
Μήπως μας αντιμετωπίζουν σαν ινδιάνους ιθαγενείς και προσπαθούν να μας ξεγελάσουν με αστραφτερές χάνδρες και καθρεφτάκια για να μας πάρουν το χρυσό; Τώρα βέβαια οι χάνδρες έγιναν «θέσεις εργασίας» και τα καθρεφτάκια «ανταποδοτικά οφέλη». Άλλες εποχές, άλλες αξίες, τα ίδια όμως ήθη!
Τελικά, όσοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της απειλής και της απάτης οφείλουμε να παλέψουμε για το αυτονόητο: για το θεμελιώδες δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο τους και να αποφασίζουν οι ίδιες για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής τους.
Σ’ αυτούς που θέλουν να βιάσουν και να καταστρέψουν τη Χαλκιδική μας και σε όλους τους συνεργούς τους, απαντούμε με το δικό μας θέλω για το δικό μας δικαίωμα στη ζωή: Θέλουμε τα δάση μας, τη γη μας, το νερό. Δε θέλουμε τον τάφο μας φτιαγμένο από χρυσό.
Θα ήθελα να κλείσω με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που αφορά εναλλακτικές μορφές βιώσιμης ανάπτυξης. Δίπλα στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, προβάλουν αξιόλογες δυνατότητες για περισσότερες, πραγματικά νέες θέσεις μέσα από την αξιοποίηση του πλούσιου εδαφοκλιματικού υπόβαθρου της περιοχής. H παραγωγή «καθαρών» φυτικών και ζωϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα μεταποίησης, δίνουν ασφαλή προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελληνική ύπαιθρο. Όλοι μαζί μπορούμε να αναδείξουμε τις εναλλακτικές δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από ένα Αναπτυξιακό Συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις και επιτυχημένα παραδείγματα αναπτυξιακών παρεμβάσεων τύπου κοινότητας Ανάβρας (Αλμυρού).

Φίλες και φίλοι,
Ο χρυσός της Χαλκιδικής δεν βρίσκεται κρυμμένος στα σπλάχνα της, βρίσκεται και αστράφτει στην επιφάνειά της, αρκεί να έχουμε τα μάτια της λογικής και της επίγνωσης για να τον δούμε. Το περιβάλλον είναι ο Χρυσός και το μέλλον των παιδιών μας. Όλοι μαζί μπορούμε να τα προστατέψουμε από τους προδότες της πατρίδας μας και τους επίδοξους χρυσοθήρες.
Το απέδειξαν πριν μερικά χρόνια οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας, όταν με τη σθεναρή τους στάση ανάγκασαν την TVX να εγκαταλείψει τα καταστροφικά σχέδιά της και να αποχωρήσει οριστικά από τη Χαλκιδική.
Το απέδειξαν οι ενεργοί πολίτες της Ρόδου που μόλις προχθές κατάφεραν να σταματήσουν με απόφαση του ΣτΕ την εγκατάσταση νέας ρυπογόνου μονάδας της ΔΕΗ.
Στην απόφαση του ΣτΕ διατυπώνεται η σύσταση, τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας «να λαμβάνουν προεχόντως υπόψη τους την τυχόν ύπαρξη ιδιαιτέρου κινδύνου για το φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία συγκεκριμένου έργου ή την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας».
Ελπιδοφόρο μήνυμα για θετική έκβαση της δικής μας προσφυγής στο ΣτΕ, σε μια περίπτωση δυσανάλογα μεγαλύτερης περιβαλλοντικής απειλής από εκείνη της Ρόδου.

Φίλες και φίλοι συναγωνιστές,
Ο αγώνας μας είναι αγώνας ιερός και δίκαιος, γιατί παλεύουμε για τα αυτονόητα: για το δικαίωμα στη ζωή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται βάναυσα στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων και άνομων οικονομικών συμφερόντων.
Όλοι μαζί μπορούμε.και το οφείλουμε στα παιδιά μας, γιατί το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας για να το καταστρέψουμε, το δανειστήκαμε από τα εγγόνια μας για να το διαχειριστούμε με σοφία και σύνεση και να τους το παραδώσουμε άθικτο και φυσικό, όπως ακριβώς το παραλάβαμε.
Ο καθένας από μας οφείλει να ενημερωθεί επαρκώς και να γίνει φορέας ενημέρωσης των συμπολιτών του. Γιατί η άγνοια σκοτώνει και η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός.
Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού ορκιζόμαστε να αγωνιστούμε σταθερά μέχρι την τελική νίκη.-
Θεσσαλονίκη, 24.11.2012

Read Full Post »

 

 

Προς:
κ. Πετμεζά – Πρόξενο του Καναδά στη Θεσσαλονίκη
Κοινοποίηση
κ. Peck  – Πρέσβη του Καναδά στην Αθήνα

Οι Επιτροπές Αγώνα κατά της εξόρυξης χρυσού από τη Χαλκιδική, τη Θράκη και το Κιλκίς απευθυνόμαστε σε εσάς, τον Πρόξενο του Καναδά στην Ελλάδα, για να δηλώσουμε τα εξής:

Έχουμε συγκεντρωθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 24 Νοεμβρίου 2012 για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στη λεηλασία της βόρειας Ελλάδας από εξορυκτικές εταιρείες οι οποίες επωφελούνται από την οικονομική κρίση ώστε να εκμεταλλευτούν – με μη βιώσιμο τρόπο – τη γη και τους φυσικούς μας πόρους χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Τα μεγάλης κλίμακας έργα εξόρυξης χρυσού, στα οποία αντιτίθενται οι τοπικές κοινωνίες για πάνω από 15 χρόνια, καθώς και νέα έργα,  προωθούνται ως η μοναδική λύση στα οικονομικά μας προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι δε θα προσθέσουν σχεδόν τίποτα στα εθνικά ταμεία, ενώ θα αφήσουν πίσω ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

Σε όλα αυτά τα έργα, μια καναδική εταιρεία εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα. Η Eldorado Gold Corporation, με έδρα το Βανκούβερ, κατέχει το 95% των μεταλλείων Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, το 100% του έργου Περάματος και το 20% του έργου των Σαπών στη Θράκη. Η εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού στην περιοχή του Κιλκίς έχει ανατεθεί στην ελληνική κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ, συνεργάτη της Eldorado στο έργο της Χαλκιδικής.

Αρκετά χρόνια πριν, και τα τρία έργα σε Χαλκιδική και Θράκη είχαν μπλοκαριστεί λόγω της αντίστασης των τοπικών κοινωνιών. Στη Θράκη, όλα τα δημοτικά συμβούλια, καθώς και το περιφερειακό συμβούλιο έχουν επανειλημμένα αποφασίσει εναντίον αυτού του καταστροφικού είδους ανάπτυξης και κατά των έργων σε Πέραμα και Σάπες. Ο Πρέσβης του Καναδά έχει ενημερωθεί για τις αποφάσεις αυτές, τόσο από τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιαννακίδη όσο και από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκη, όταν επισκέφθηκε τη Θράκη το Μάρτιο του 2012. Οι απόψεις των κατοίκων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, έχουν αγνοηθεί παντελώς από την κεντρική διοίκηση και η διαδικασία αδειοδότησης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμ fast-track και προωθείται ταχύτατα.

Στη Χαλκιδική το τεράστιο έργο εξόρυξης της Eldorado εγκρίθηκε μετά από μια υποτυπώδη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης – και χωρίς ενδελεχή διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής – κατά παράβαση τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η αποψίλωση του αρχέγονου δάσους έχει ήδη ξεκινήσει και προχωρεί με ταχύτατους ρυθμούς. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις που έγιναν, αντιμετωπίστηκαν με απίστευτη αγριότητα από τα ΜΑΤ, τα οποία προστατεύουν τα συμφέροντα της καναδικής εταιρείας έναντι του ελληνικού λαού. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στη Χαλκιδική έχουν επισημανθεί από τη Διεθνή Αμνηστία σε έκθεσή της σχετικά με τη βία της αστυνομίας στην ΕΕ (Οκτώβριος 2012).

Η καταστολή και η επιχειρούμενη ποινικοποίηση των διαδηλώσεων δε μας πτοεί, αλλά αντίθετα ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για την προστασία της γης μας, του νερού μας, των ζωών μας και του μέλλοντος των παιδιών μας.

Οι τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα βασίζουν την επιβίωσή τους στη γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία, αλιεία και τουρισμό, τα οποία εξαρτώνται άμεσα από το φυσικό περιβάλλον. Οι κίνδυνοι για το νερό και άλλους πολύτιμους φυσικούς πόρους, από μεγάλης κλίμακας εξορυκτικές δραστηριότητες έχουν τεκμηριωθεί από έναν αριθμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών επιτροπών (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας – Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων). Τα ευρήματά τους έρχονται σε έντονη αντίθεση με εκείνα των επιστημόνων που συμμετέχουν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – μια μελέτη που συντάχθηκε για την εταιρεία εξόρυξης και με χρηματοδότησή της – και δε μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε ανίκανους κρατικούς φορείς για να επιβάλλουν την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Μεγάλης κλίμακας εξορύξεις χρυσού, όπως αυτές που προτείνονται από καναδικές επιχειρήσεις, θα επιφέρουν όχι μόνο καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική υποβάθμιση.

Επιπλέον, έχουμε επίγνωση της βλάβης και της καταστροφής που έχει προκληθεί από παρόμοια έργα σε όλο τον κόσμο, όπου, δυστυχώς κι εκεί, εμπλέκονται καναδικές εταιρείες.

κ. Πρόξενε,

Θεωρούμε τους Καναδούς ένα δημοκρατικό λαό και πιστεύουμε ότι θα εκφράσουν τον αποτροπιασμό τους για το γεγονός ότι οι καναδικές εταιρείες πιέζουν για την εφαρμογή καταστροφικών εξορύξεων ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού.

Σε αντίθεση με όσα προωθεί η κρατική και εταιρική προπαγάνδα, πρέπει να γνωρίζετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στη Χαλκιδική, τη Θράκη και το Κιλκίς είναι εναντίον αυτού του τύπου εξορυκτικά έργα. Η αντίσταση κερδίζει έδαφος παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Γνωρίζουμε ότι αν η Ελλάδα πρόκειται να έχει μέλλον αφού ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, θα πρέπει να διατηρηθεί το φυσικό μας περιβάλλον και να μην καταστραφεί για πάντα εν ονόματι βραχυπρόθεσμων οικονομικών οφελών.

Λέμε κατηγορηματικά όχι σε μεγάλης κλίμακας εξόρυξεις χρυσού, λέμε ναι στη ζωή. Βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη και ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους λαούς του κόσμου που επίσης αγωνίζονται ενάντια σε καταστροφικά έργα εξόρυξης. Αγωνιζόμαστε για τη γη, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια μας και θα επιμείνουμε μέχρι το τέλος.

Σας καλούμε να διερευνήσετε τις πρακτικές των καναδικών εταιρειών εξόρυξης στην Ελλάδα. Σας ζητάμε να ενημερώσετε τους καναδούς πολίτες σχετικά με την έντονη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στις καταστροφικές δραστηριότητες εξόρυξης που σχεδιάζονται και εκτελούνται από καναδικές εταιρείες. Όπως γνωρίζετε από την εμπειρία σας κανένα σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση και αποδοχή των τοπικών κοινωνιών.

Επιτροπές Αγώνα

Μέτωπο Κιλκίς
Διανομαρχιακή Επιτροπή Έβρου Ροδόπης
Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής

—————————————————————————————–

To:
Mr Petmezas – Honorary Consul of Canada in Thessaloniki
CC
Mr Peck – Ambassador of Canada in Athens

Τhe Committees for Struggle against gold mining from Halkidiki, Thrace and Kilkis address you, the Consul of Canada to Greece, to state the following:

We have gathered in Thessaloniki on November 24, 2012 to protest against the plunder of northern Greece by  extractive industry corporations which are taking advantage of the  financial crisis to unsustainably exploit our land and resources without our consent. Large-scale gold mining projects which have been bitterly opposed by the local communities for over 15 years, as well as new projects, are now being  promoted as the only solution to our financial problems. The plain truth is they will add almost nothing to national coffers, while leaving behind irreversible damages to the environment  and communities.

In all of these projects, one Canadian company is directly or indirectly involved. Vancouver-based Eldorado Gold Corp. owns 95% of the  “Cassandra” mining complex in Halkidiki as well as 100% of the Perama project and 20% of the Sapes project in Thrace. The exploitation of goldmines in the area of Kilkis has been awarded to the Greek construction company AKTOR SA, Eldorado’s partner in the development of the Halkidiki project.

Several years ago, all three of the Halkidiki and Thrace projects were blocked as a result of the resistance of local communities. In Thrace, all the municipal councils as well as the Regional Council of Eastern Macedonia and Thrace have repeatedly decided against this destructive type of development and against the Perama and Sapes projects. The Ambassador of Canada has been informed of these decisions by both the elected leader of the Regional Administration of Eastern Macedonia and Thrace Mr Giannakides and by the Mayor of Alexandroupoli Mr. Lambakis, when he visited Thrace in March 2012. The views of the local people and their elected representatives have been totally ignored by the central government and the licensing process is moving fast.

In Halkidiki Eldorado’s massive mining project has been approved after a nominal public consultation process – and without thorough consultation with the local people – in violation of both Greek and EU law.  Clearing the area of its unique ancient forest has already began and is rapidly progressing. Peaceful demonstrations are being met with extreme brutality by the riot police, which protects the interests of the Canadian company against the Greek people. Human rights violations taking place in Halkidiki have been highlighted by Amnesty International in its October 2012 report on police violence in the EU.

Repression and attempted criminalization of our protests do not curb but only strengthen our resolve to fight for the protection of our land, our water, our lives and the future of our children.

Local communities in Greece base their survival on agriculture, livestock, forestry, fishing and tourism, all of which depend on the natural environment. The dangers to water and other valuable resources by large-scale mining activities have been well documented by a number of  independent experts and scientific committees (Technical Chamber of Greece, Department of Central Macedonia – Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki – Environmental Council of the Aristotle University of Thessaloniki –  Department of Tourism Management, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, among others). Their findings strongly contrast those of scientists involved in the Environmental Impact Study – a study compiled by and paid for by the mining company itself – nor can we place our trust in incompetent state agencies to enforce environmental laws.

Large scale gold mining as proposed by Canadian corporations will bring about not only environmental destruction but also social , cultural and economic degradation.

Furthermore, we are aware of the harm and devastation that has been caused by similar projects throughout the world where, sadly, Canadian companies are also involved.

Mr Consul,

We consider Canadians to be a  democratic people and believe they would be appalled at the fact that Canadian corporations are pushing for implementation of such destructive mega-mining projects against the will of Greek people.

Despite what government and corporate propaganda will have you believe the vast majority of the citizens in Halkidiki, Thrace, Kilkis is against this type of mining projects. Resistance is gaining momentum despite economic hardships. We know that if Greece is to have a future after the economic crisis is over, we have to preserve our environment and not destroy it forever for short-term economic benefits.

We say emphatically no to large-scale gold mining, yes to life. We put people before profit and unite our voices with all the people of the world who are fighting against similar destructive mining projects. We are struggling for land, freedom and dignity and we will persevere to the end.

We ask you to investigate the practices of Canadian mining companies in Greece.(είναι λίγο ασαφής αυτή η φράση: ποιες πρακτικές;) We ask you to inform the Canadian public and investor community about the strong opposition of local communities to destructive mining operations planned and performed by Canadian companies in Greece. As your experience will tell you, no project can proceed and operate if it is not welcome by the local people.

Coordinating Committees against gold mining

Halkidiki
Kilkis
Evros – Rodopi

 

 

Read Full Post »

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εμείς οι κάτοικοι του Έβρου, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Κομοτηνής και της Χαλκιδικής που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ και διαδηλώσαμε την αντίθεσή μας στην λειτουργία μεταλλείων χρυσού στον τόπο μας, απευθυνόμαστε στις Αρχές της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης και στον λαό της Θεσσαλονίκης και ζητάμε:

Να ενημερωθούν για τις καταστρεπτικές και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις από τα πορίσματα των ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων της πόλης και της χώρας (Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ, Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ένωση Δασολόγων, κτλ).

Να ανατρέξουν στην διεθνή εμπειρία που δείχνει πως σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις χώρες, ακόμα και στις πιο προηγμένες τεχνολογικά, ακόμα και στις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά, τα ατυχήματα τελικά συμβαίνουν και είναι καταστροφικά και ανεπανόρθωτα.

Και να δράσουν – ασκώντας πίεση προς την κυβέρνηση – για την αποτροπή της καταστροφής που επέρχεται και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, από την τοξική σκόνη και την ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Η Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοί της, είναι γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά συνδεδεμένοι με τις περιοχές που προορίζονται να γίνουν το πεδίο αυτών των καταστροφών και ως εκ τούτου θα μοιραστεί όλες τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Ας αντιδράσουμε άμεσα πριν είναι πολύ αργά για όλους !

 

 

Read Full Post »

Μία ώρα πριν την έναρξη της ειρηνικής διαμαρτυρίας, μοιράστηκαν τουλάχιστον 3000 βαζάκια μέλι από μελισσοκόμους και φοιτητές(στις περιοχές Βαρδάρη, Αριστοτέλους, ΧΑΝΘ, Βούλγαρη, κλπ)(προσφορά των Μελισσοκομικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Πέλλας(http://beeclubpellas.blogspot.gr ), Καβάλας, Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης(http://www.honeysithon.gr )(ευγενική προσφορά συσκευασίας) σε κατοίκους της Θεσσαλονίκης συγχρόνως  με ενημερωτικό υλικό σχετικά με την καταστροφική δραστηριότητα των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική και στο μέλλον στην υπόλοιπη Μακεδονία-Θράκη.

ο μελισσοκόμοςΜπαγιάτης Παύλος, Πρόεδρος του Μελλ.Συλλόγου Θεσσαλονίκης(http://ebloko.gr/melisokomia_axiou) ο Παππάς Φίλιππος Τεχν.Γεωπόνος (http://www.melissokomikiepitheorisi.gr)

Ο Σιγκούδης Άνθιμος , Γεν.Γραμματέας του Μελισ.Συλλόγου Πέλλας(http://beeclubpellas.blogspot.gr ) και πολλοί μελισσοκόμοι(Μπαρμαρούσης, Λάππα Θεοδώρα Ταμίας Πανελληνίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων Βασιλοτρόφων, Παραγωγών Βασιλικού Πολτού , Γκόρας Γιώργος) και φοιτητές σε  άλλους δρόμους της πόλης.

υπήρξε παλμός και ενθουσιασμός, στην πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μελισσοκόμων

σχεδόν όλοι ήταν εδώ

ο φίλος Βαλάντης σηκώνει το κοντάρι,ο Γκόρας Γιώργος διδάκτωρ Μελισσοκομίας

Ο καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων  Λαζαρίδης Χαράλαμπος,
Ο καθηγητής Μελισσοκομίας Ανδρέας Θρασυβούλου,
η Σοφία Γούναρη Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Μελισσοκομίας Σηροτροφίας(http://www.hssas.gr),
η Βέτα Λαζαρίδου Μελισσοκόμος -Βασιλοτρόφος,


ο φίλος μελισσοκόμος Τούσιος Χρήστος ( https://sites.google.com/site/melisokipos )και πάρα πολλοί φίλοι μελισσοκόμοι από Βέροια, Λαμία .

Συνολικά εκτιμάται ότι το πλήθος της συγκέντρωσης(συνολικά με τα άλλα blogs) ξεπέρασε τα 8000 άτομα.

Read Full Post »

 
Με την ευκαιρία της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στις 24 Νοεμβρίου 2012, στις 11.30 π.μ, στην πλατεία του Δημαρχείου, στην Θεσσαλονίκη
 η επιτροπή αγώνος για την διάσωση της μελισσοκομίας από την μεταλλευτική δραστηριότητα (Η επιτροπή αποτελείται από μελισσοκόμους και επιστήμονες οι οποίοι ανέλαβαν να συντονίσουν την προσπάθεια του κλάδου να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια να σωθεί το περιβάλλον από τη σχεδιαζόμενη καταστροφή. Τα ονόματα της επιτροπής και τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω και είναι στη διάθεση όλων για προτάσεις και ενημέρωση εδώ).
απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους μελισσοκόμους και απλούς πολίτες τουλάχιστον  Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας να παρευρεθούν και να διαδηλώσουν ειρηνικά ενάντια στα μεταλλεία χρυσού,
“ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ’’,
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΉ  ξεκίνησε από την Χαλκιδική και θα υπάρξει συνέχεια  στο Κιλκίς (Πάϊκο-Κρούσια), Σέρρες, Καβάλα, Θράκη(Πέραμα, Σάπες) .
   Θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Καναδικό Προξενείο με κατάληξη στον Λευκό Πύργο.
   Συμμετέχουν σαν κύριοι συνδιοργανωτές:
·        οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού,
·        το Μέτωπο Αγώνα Ενάντια στα Μεταλλεία σε Κρούσια-Παϊκο και
·        η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης-Έβρου κατά των Χρυσορυχείων.
  Μελισσοκόμοι από Μελισσοκομικούς Συλλόγους της Μακεδονίας(Θεσσαλονίκης, Πέλλας, κλπ) θα μοιράζουν συμβολικά μικρά βαζάκια μέλι και ενημερωτικά φυλλάδια για την καταστροφή που γίνεται  στην μελισσοκομία και στο περιβάλλον συνολικά.
 Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
   Στο παρακάτω ιστολόγιο https://beegoldorbegold.wordpress.com  θα γίνεται ενημέρωση του μελισσοκομικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού για τις επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας εξόρυξης χρυσού,στην μελισσοκομία, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.
 Στόχος είναι να υπάρξει ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, με τρόπο διαφορετικό απ’ότι μέχρι τώρα.
Συνεργαζόμενα ιστολόγια:
http://antigoldgreece.wordpress.com/
http://nogoldthess.espivblogs.net/
http://www.nomines.org/
http://acanthos.blogspot.gr/
http://ierissiotes.blogspot.gr/
http://enpoarneas.blogspot.gr/
http://epitropiagonapanagias.blogspot.gr/
http://ierissos.blogspot.gr/
http://metalleiastop.blogspot.gr/
http://revenikia.blogspot.gr/
http://xristhrakstop.blogspot.gr/
http://soshalkidiki.wordpress.com/
 

«Τα μεταλλεία στη Χαλκιδική είναι μια χρυσή ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη»

11.000.000 ευρώ. Tο τίμημα που κατέβαλε η Hellas Gold, για να αποκτήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης 317.000 στρεμμάτων στη Βόρεια Χαλκιδική με σύμβαση που υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν μεσολάβησης του Πάχτα, τότε υφυπουργού Οικονομίας και σημερινού Δημάρχου Αριστοτέλη. Η σύμβαση έγινε χωρίς διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση σε μια εταιρεία που είχε δημιουργηθεί δυο μέρες πριν (με μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ!) και με απαλλαγή της από οποιαδήποτε ευθύνη αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών που είχαν γίνει από την καναδική TVX Gold (έφυγε νύχτα από τα μεταλλεία Κασσάνδρας αφήνοντας απλήρωτους 472 εργαζόμενους – συνολικό χρέος της προς τους εργαζόμενους: 17 εκατ. ευρώ).

95.700.000 ευρώ. Το κέρδος των Μπόμπολα – Κούτρα – Τίμις (κύριων μετόχων της “Ελληνικός Χρυσός”) από την τμηματική πώληση της εταιρείας στη μητρική πολυεθνική European Goldfields.

408.000.000 ευρώ. Η αγοραία αξία των μεταλλείων, όπως υπολογίστηκε από διεθνή οίκο έξι μήνες μετά την πώλησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή 37 φορές παραπάνω. Αυτό δεν εμποδίζει την τότε ελληνική κυβέρνηση να επιδοτήσει την “Ελληνικός Χρυσός” με 15.000.000 ευρώ.

2.300.000.000 ευρώ. Η σημερινή αξία των μεταλλείων στο χρηματιστήριο του Τορόντο, μετά την εξαγορά της European Goldfields από την Eldorado Gold (πολυεθνική εταιρεία με έδρα τον Καναδά και με κύριους επενδυτές funds και τράπεζες όπως η JP Morgan και η Goldman Sachs) η οποία κατέχει πλέον το 95% των μετοχών της Ελληνικός Χρυσός.

15.436.000.000 (!) ευρώ. Η αξία των μεταλλευμάτων που βρίσκονται στα μεταλλεία της Χαλκιδικής.

0 ευρώ. Το κέρδος του Ελληνικού Δημόσιου. Σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα, ο ορυκτός πλούτος ανήκει αποκλειστικά στις εταιρείες που τον εκμεταλλεύονται και δεν προβλέπεται η απόδοση δικαιωμάτων στο Δημόσιο από την εκμετάλλευσή του. Γι’ αυτό άλλωστε η Τρόικα αρνήθηκε να αποδεχθεί τα μεταλλεία της Χαλκιδικής στις εγγυήσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση για τη δανειακή σύμβαση.

«Όσοι αντιδρούν είναι υποκινούμενοι και οπισθοδρομικοί»

Το μεταλλείο που θέλει να κατασκευάσει η Eldorado Gold δεν θα είναι ένα υπόγειο ορυχείο με στοές όπως πιθανώς φαντάζονται πολλοί αλλά μια επιφανειακή εκμετάλλευση που θα αποσπά τον χρυσό κατόπιν επεξεργασίας του εδάφους με κυάνιο, μετατρέποντας τη γη σε απόρριμμα και αφήνοντας τοξικά κατάλοιπα, κυρίως κυάνιο, αρσενικό και θειικό οξύ.

0.8 γραμμάρια ανά τόνο είναι η περιεκτικότητα σε χρυσό του εδάφους στην περιοχή.

18 τόνοι εξορύγματος χρειάζονται για να γίνει ένα χρυσό δαχτυλίδι.

2 χιλιόμετρα θα είναι η διάμετρος του ανοιχτού ορύγματος που θα συνοδεύεται από λίμνες αποβλήτων όπου θα «αποθηκεύονται» τα τοξικά υγρά.

3.000 στρέμματα δάσουςθα καταστραφούν για να υλοποιηθεί το έργο.

200 εκατ. τόνοιπροβλέπεται να εξορυχθούν μέσα στα επόμενα χρόνια σύμφωνα με το σχέδιο της εταιρείας. Στα 2.500 χρόνια που λειτουργούν μεταλλεία στην περιοχή εξορύχθηκαν 30 εκατ. τόνοι, από τους οποίους οι 20 εκατ. τόνοι μετά το 1927 από τον Μποδοσάκη.

15.000.000 μ3: η ποσότητα νερού που αντλείται σήμερα ετησίως στην περιοχή των μεταλλείων, ξεπερνώντας την ετήσια κατανάλωση νερού ολόκληρου του νομού Χαλκιδικής.

691.000 λίτρα: η μέση κατανάλωση νερού ανά κιλό παραγόμενου χρυσού. Πέρα όμως από την κατασπατάληση του νερού, οι συνέπειες ενός ατυχήματος είναι ανυπολόγιστες. Το 2000, στη Baia Mare της Ρουμανίας διέρρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Tisla και από εκεί στον Δούναβη, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και νεκρώνοντας τα οικοσυστήματα. Το περιβαλλοντικό ατύχημα στη Baia Mare θεωρείται το πιο καταστροφικό στην ιστορία της Ευρώπης μετά του Τσέρνομπιλ. Η καταστροφικότητα λοιπόν των μεταλλείων στις Σκουριές της Χαλκιδικής δεν αφορά μόνο τα γύρω χωριά, αλλά το σύνολο της Χαλκιδικής (αφού θα καταστραφεί ο υδροφόρος ορίζοντας), και σε περίπτωση ατυχήματος και τη Θεσσαλονίκη και ποιος ξέρει μέχρι πού…

Η γη, το νερό, ο αέρας είναι ανεκτίμητα και ανήκουν σε όλους/ες. Ο χρυσός από την άλλη είναι μια αφηρημένη έννοια που ιδιαίτερα σήμερα αποκτά αξία όταν χρησιμοποιείται ως «χρήμα», προκειμένου να εξισορροπήσει το «τρελό χρήμα», το χρήμα-αέρα που κατασκευάστηκε τις τελευταίες 3 δεκαετίες μέσα από το δανεισμό και τον τζόγο των χρηματιστηρίων. Να σημειώσουμε δε ότι μόνο το 10% των παγκόσμιων εξορυγμένων αποθεμάτων χρυσού αξιοποιείται σε κάποια χρηστική μορφή, ενώ από την άλλη η ποσότητα χρυσού που χρησιμοποιείται ως «χρήμα» στα χρηματιστήρια και στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι 7πλάσια από την πραγματική ποσότητα χρυσού που υπάρχει στον κόσμο.

«Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη» είναι η ιαχή που συνοδεύει τις εξαγγελίες για τα ορυχεία χρυσού, τις ανεμογεννήτριες σε Λέσβο, Λήμνο και αλλού, τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων και ένα πλήθος άλλων εγκλημάτων που μας προσφέρονται ως αντίδοτο στην κρίση, που γεννήθηκε από την ίδια την ανάπτυξη. Τα ορυχεία χρυσού είναι τα πιο ακραία από όλα αυτά τα «αναπτυξιακά εγκλήματα», τόσο γιατί κανείς δεν επιχειρεί καν να αντικρούσει την καταστροφή που θα επιφέρουν, όσο και γιατί – όπως όλοι πια ξέρουν – κέρδος θα έχουν μόνο οι πολυεθνικές και βραχυπρόθεσμα μερικές εκατοντάδες εργαζόμενοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η κομπίνα της σκανδαλώδους αγοραπωλησίας των μεταλλείων στη ΒΑ Χαλκιδική έγινε την περίοδο της ευμάρειας, τότε που δεν θα της έδιναν πολλοί σημασία, η υλοποίηση της κατασκευής των μεταλλείων προωθείται τώρα με την κρίση. Εδώ, ο εκβιασμός τίθεται ανοιχτά: ή θα αποδεχτούμε επιλογές άμεσα και ολοφάνερα καταστροφικές, ή δεν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε.

Το πρόβλημα με την καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι απλά ότι κάποιοι επιχειρηματίες και πολιτικοί κερδίζουν υπέρογκα ποσά σε βάρος των υπολοίπων, καταστρέφοντας – στο όνομα του κέρδους – το περιβάλλον, αλλά ότι οι ζωές όλων μας κυβερνώνται από την παγκόσμια μαφία του χρήματος, που σκορπά το θάνατο. Η ανάπτυξη αποδεικνύεται ένας φαύλος κύκλος που, σε κάθε επανάληψη του, διαμορφώνει τους όρους για μια πιο άγρια εκμετάλλευση, μέσω της διάλυσης των κοινωνιών, της αποδυνάμωσης των ατόμων και της ολοένα και ισχυρότερης πρόσδεσής τους στο άρμα της μηχανής θανάτου και καταστροφής – του καπιταλισμού. Έτσι, μέσα σε αυτή την κατάρρευση, δημιουργούνται ανθρωπότυποι, που – στην απεγνωσμένη τους αναζήτηση για ατομικές λύσεις – υποκύπτουν στον εκβιασμό και ταυτίζουν τα συμφέροντά τους με αυτά των πολυεθνικών, αδιαφορώντας για τις συνέπειες προς το κοινωνικό σύνολο, συνέπειες που τελικά θα φτάσουν και στους ίδιους.

Το σύστημα μας θέλει ανίκανους να πάρουμε αποφάσεις για τις ζωές μας και εξαρτά την επιβίωσή μας από το αν θα επιλέξουμε να προσδεθούμε στο δυναμικό κινητήρα του καπιταλισμού, απολαμβάνοντας έτσι ένα μερίδιο από τα κέρδη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αν όμως θέλουμε να αντισταθούμε στα σχέδια της δικτατορίας του χρήματος και να οικοδομήσουμε έναν άλλο κόσμο, δεν θα υποκύψουμε στον εκβιασμό της κρίσης, που μας προτείνει νέες καταστροφές και ταυτόχρονα οδηγεί σε απελπισμένη επιδίωξη της ατομικής διάσωσης, δρομολογώντας το συλλογικό χαμό, ούτε θα εναποθέσουμε το μέλλον μας στα χέρια σωτήρων. Αντίθετα, θα αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε τα κοινά αγαθά, να σταματήσουμε τη δράση των μεγα-εταιρειών και των πολιτικών τους υπαλλήλων και να αποτρέψουμε τη διάλυση των κοινωνιών.

Η κοινωνική αλληλεγγύη, η συλλογική συνείδηση, και οι ανθρώπινες αξίες είναι τα όπλα μας. Να συναντηθούμε και να συζητήσουμε:

Ποια αγαθά είναι απαραίτητα; Ποιες αξίες πρέπει να υπερασπιστούμε;

Πώς θα παίρνουμε αποφάσεις; Πώς θα οργανωθούμε για να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας;

Όποιος σιωπά είναι συνένοχος στο έγκλημα…

Read Full Post »

Του Σαράντη Δημητριάδη (Ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ)

——————————————————————————————————————————————————————————————-Ρίχνοντας σήμερα μια ματιά στους τίτλους των κιλκισιώτικων εφημερίδων, το μάτι μου έπεσε σε έναν απ’ αυτούς πραγματικά εντυπωσιακό: «Χρυσός Ναι, Κυάνιο Όχι», αν τον θυμάμαι ακριβώς. Εξαιρετική πραγματικά και σολομώντεια λύση. Πώς δεν το σκέφτηκε κανείς άλλος προηγουμένως; Τι καλά θα ήταν μάλιστα να το γενικεύαμε ως σύνθημα και να το προσαρμόζαμε στη σημερινή συγκυρία: «Δόσεις Ναι, Μνημόνια Όχι».

Ποιοι όμως θα πουν «κυάνιο όχι» και ποιοι θα υπακούσουν στην εντολή αυτή; Και είναι τόσο εύκολο αλήθεια με μια απλή παραγγελία: «κυάνιο όχι», να ξεμπερδέψεις μονομιάς απ’ τους μπελάδες και να σου έρθει στο πιάτο (όχι στο δικό σου, στης εταιρείας) έτοιμος, άσπιλος και αμόλυντος ο χρυσός. Αν ήταν τόσο εύκολο, είναι στ’ αλήθεια τόσο κορόϊδα όλοι αυτοί σ’ όλο τον κόσμο που παλεύουν με το κυάνιο και τις μεταλλευτικές εταιρείες. Πώς δεν κατέβασε η κούτρα τους μια τόσο εύκολη λύση που την ανακάλυψαν κάποιοι σοφοί εδώ στο Κιλκίς;

Θα πρέπει να έχει κανείς πλήρη άγνοια του θέματος για να νομίζει πως έτσι εύκολα ξεμπερδεύει με το κυάνιο. Σπεύδω παρόλα αυτά την ίδια ώρα να πω ότι πράγματι, υπάρχουν μέθοδοι απόληψης χρυσού χωρίς χρήση κυανίου. Μια τέτοια π.χ. είναι η παλιά παραδοσιακή με τα κόσκινα και τις πιατέλες. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες πιο σύγχρονες. Γιατί όμως αν είναι έτσι χρησιμοποιείται τόσο πολύ η μέθοδος της κυάνωσης (χρήση κυανίου); Γιατί δεν καταργείται ολοκληρωτικά, παγκοσμιοποιώντας και την προτροπή αυτών που εμπνεύστηκαν τον περί του οποίου η κουβέντα εντυπωσιακό τίτλο;

Το μισό της απάντησης στην παραπάνω ερώτηση είναι: επειδή η κυάνωση είναι η οικονομικότερη για τις μεταλλευτικές εταιρείες μέθοδος απόληψης χρυσού, η πιο συμφέρουσα δηλαδή. Το άλλο μισό της απάντησης είναι: επειδή η μέθοδος που επιλέγεται για την απόληψη χρυσού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλεται από την ορυκτή μορφή με την οποία εμφανίζεται, ή με την οποία συνυπάρχει ο χρυσός.

Ο δεύτερος από τους δύο παραπάνω παράγοντες είναι στην πραγματικότητα ο απόλυτα καθοριστικός για το εάν επιβάλλεται εκ των πραγμάτων να χρησιμοποιηθεί ή όχι η μέθοδος της κυάνωσης για την απόληψη χρυσού σε μια συγκεκριμένη περίπτωση.

Δεν είναι καθόλου λοιπόν θέμα επιθυμίας των τοπικών κοινωνιών, προτροπής, ψηφισμάτων, διαδηλώσεων, ή κυβερνητικών εξαγγελιών και υποσχέσεων. Η διαπραγμάτευση επί του θέματος γίνεται μεταξύ της φύσης και των μεταλλευτικών εταιρειών. Και επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις η φύση προσφέρει το χρυσό με τέτοια μορφή που η κυάνωση είναι, χωρίς εναλλακτικές λύσεις, η μόνη οικονομικά συμφέρουσα μέθοδος για την απόληψή του, αυτός είναι ο λόγος που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται τόσο πολύ και σε τόσο πολλά μέρη στη γη.

Άμεσα προκύπτει το εύλογο και πολύ ενδιαφέρον ερώτημα αν στα χρυσοφόρα πετρώματα των Κρουσίων η ορυκτή μορφή παρουσίας του χρυσού είναι τέτοια που να επιβάλλει τη χρήση κυανίου ή όχι. Γιατί αν την επιβάλλει, τότε η μεταλλευτική εταιρεία που θα έρθει εδώ θα την χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε και μην έχετε καμιά αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν θα την αποτρέψετε όσο και να χτυπιέστε.

Θα θυμάστε ίσως ότι στην, κατόπιν εορτής, “διαβούλευση” που έγινε από τους εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ στις 6.2.12 στο συνεδριακό κέντρο, πολλά αναφέρθηκαν για την ανάγκη επέκτασης των ερευνών σε βάθος με νέες γεωτρήσεις, για την αβεβαιότητα που σήμερα υπάρχει σε ό,τι αφορά την μεταλλοφορία εκεί, κ.α. τέτοια. Θα θυμάστε ίσως επίσης για την αναφορά στο οξειδωμένο ανώτερο μέρος των “κοιτασμάτων” χαλκού – χρυσού. Αυτό το ανώτερο μέρος των “κοιτασμάτων” έχει ένα πάχος που μπορεί να φτάνει σε βάθη κατά περίπτωση 40 μέχρι 150 μέτρα. Κάτω από τα βάθη αυτά, εκεί που θα σκοπεύσει η επιπρόσθετη έρευνα, τα κοιτάσματα (στην πραγματικότητα κοινά πετρώματα με ελαχιστότατα μεταλλικά ψήγματα), δεν είναι οξειδωμένα, η ορυκτή δηλαδή μορφή με την οποία συνδέεται ο χρυσός και ο χαλκός είναι θειούχες ενώσεις. Φανταστείτε την οξείδωση στα ανώτερα μέρη σαν ένα είδος “σκουριάσματος” των θειούχων ψηγμάτων εξ αιτίας της επαφής τους με τον αέρα και το νερό.

Η προσφορότερη μέθοδος απόληψης χρυσού από οξειδωμένα πετρώματα είναι με τη χρήση ενώσεων κυανίου. Αυτός είναι ο λόγος που η μέθοδος αυτή προκρίθηκε και για την εκμετάλλευση των οξειδωμένων χρυσοφόρων πετρωμάτων στη Θράκη. Αυτή η μέθοδος θα προκριθεί και για την απόληψη χρυσού από τα οξειδωμένα μέρη των πετρωμάτων στα Κρούσια, από την επεξεργασία δηλαδή όσων πετρωμάτων εξορυχθούν μέχρι ίσως και 150 μέτρα βάθος. Αυτό δεν είναι ένα δικό μου αυθαίρετο συμπέρασμα.

Όπως έχω ξαναγράψει σε άλλη μου δημοσίευση στο ίδιο αυτό βήμα, στην περιοχή των Κρουσίων έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες και πολλές γεωτρήσεις  τη δεκαετία του 70. Οι γεωτρήσεις αυτές δεν ξεπέρασαν παρά ελάχιστα το οξειδωμένο μέρος των μεταλλοφόρων πετρωμάτων. Τα δεδομένα όλων αυτών των ερευνών έχουν αξιολογηθεί και το 1990 συντάχθηκε εκτεταμένη έκθεση 151 σελίδων από τον μηχανικό μεταλλείων Γ. Ψυχογυτόπουλο με τίτλο: «Διερεύνηση επί της δυνατότητας αξιοποίησης των μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων πορφυριτικού τύπου χαλκού περιοχής Γερακαρίου», ΙΓΜΕ, Αθήνα.

Μολονότι  στον τίτλο δεν αναφέρεται τίποτα για χρυσό, στην έκθεση αυτή γίνεται πλήρης εκτίμηση των αποθεμάτων του και της δυνατότητας απόληψής του. Η μόνη μέθοδος που προτείνεται είναι η έκπληση των σωρών του εξορυγμένου υλικού με κυανιούχα διαλύματα.

Δεν μπορούν λοιπόν οι κιλκισιώτες να ελπίζουν, ή πολύ περισσότερο να απαιτούν, χρυσό χωρίς κυάνιο. Ο χρυσός δεν σερβίρεται α λα καρτ. Το ποτήρι το πίνεις όλο μέχρι τον πικρό του πάτο, όχι μόνο το ζαχαρωμένο αφρό. Το μόνο που μπορούν να απαντήσουν οι κιλκισιώτες αν ρωτηθούν (που δεν θα ρωτηθούν, αφού δεν ρωτήθηκαν ούτε όταν έπρεπε) είναι αν θέλουν να πάρουν όλο το πακέτο κλειστό (με τις δυσάρεστες σίγουρα εκπλήξεις του), ή όχι. Ή το παίρνουν λοιπόν όλο ή παλεύουν να μην το πάρουν καθόλου. Το πακέτο δεν ανοίγει παρά μόνο στο σπίτι, μετά δε την απομάκρυνση εκ του ταμείου κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται.

Βέβαια, να προσθέσω τελειώνοντας, πως εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν θεώρησα το κυάνιο ως το μόνο, ούτε και το μεγαλύτερο κακό που συνοδεύει τις εξορύξεις και τις μεταλλευτικές επεξεργασίες για την απόληψη χρυσού. Άλλες πλευρές του πράγματος είναι πολύ πιο επικίνδυνες και καταστρεπτικές. Τα έχω γράψει, δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω συνέχεια, μόνο ίσως αν χρειαστεί και πάλι με την ευκαιρία κάποιου εξίσου σοβαρού τίτλου σαν κι’ αυτόν που με κέντρισε σήμερα.

http://www.kilkis24.gr/%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B1-%CE%BB%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84/

Read Full Post »

http://antigoldgreece.wordpress.com/2012/11/18/diadilosi-18-11-2012/#more-19823

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »